Akatholizismus


Akatholizismus
Aka|tho|li|zis|mus
[auch ...'tsis...] der; -: Nichtkatholizismus

Das große Fremdwörterbuch. 2013.